Swipe to the left

Posts tagged 'กระดาษทราย'

RSS Feed

ผิวงานก่อนพ่นสีที่ดีมี ปัจจัยไหนบ้าง !!

By SmartCost 4 เมษายน 2017 137 Views No comments

ผิวงานก่อนพ่นสีที่ดีมี ปัจจัยไหนบ้าง !!

ผิวงานก่อนพ่นสีที่ดีมี ปัจจัยไหนบ้าง !!

ปกติการเตรียมผิวชิ้นงานก่อนพ่นสีไม่ว่าจะเป็นทั้งงานซ่อมสีตัวถังรถยนต์ ,งานพ่นสีจักรยาน หรืองานทุกประเภทในขั้นตอนก่อนทำสี ถ้าเราทำอย่างไม่ถูกวิธี จะเกิดผลเสียมากกว่าที่เราคิด เช่น สีลอก , สีเป็นผิวเปลือกส้ม หรือ เป็นเม็ดฝุ่นบ้าง แต่มันไม่ใช่ปัญหาที่ยากเกินกว่ากำลังของเราครับ!!

3 ความวิบัติ!! ที่เกิดจากสี หรือเศษไม้ติดอยู่บนหน้ากระดาษทราย  !!

By SmartCost 4 เมษายน 2017 118 Views No comments

3 ความวิบัติ!! ที่เกิดจากสี หรือเศษไม้ติดอยู่บนหน้ากระดาษทราย  !!

3 ความวิบัติ!! ที่เกิดจากสี หรือเศษไม้ติดอยู่บนหน้ากระดาษทราย !!

เชื่อหรือไม่ ? ว่าการที่มีสิ่งแปลกปลอมมาติดอยู่บนหน้ากระดาษทรายที่เราใช้งานอยู่นั้น ส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของกระดาษทรายมากกว่าที่ผู้อ่านคิด เพราะจะทำให้